Prihlásenie

APZ n.o. Bratislava odštartovala Príklady dobrej praxe

APZ n.o. Bratislava odštartovala Príklady dobrej praxe

Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. Bratislava sa snaží reagovať na problémy ľudí so zdravotným postihnutím v oblasti ich pracovného začlenenia sa na voľný trh práce alebo v chránenej dielni. Na Slovensku stále existuje veľký počet dospelých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí aj napriek zručnostiam a schopnostiam nepracujú a žijú v domácnostiach alebo v inštitucionálnej starostlivosti, odkázaní len na podporu zo strany štátu. Realizáciou projektu Príklady dobrej praxe APZ n.o. BA ukazuje, že zmena tohto stavu je možná a prináša prospech samotnému občanovi a jeho rodine, zamestnávateľovi a celej spoločnosti. Keďže Slovensko nemá národnú stratégiu deinštitucionalizácie, chce APZ n.o. BA prispieť k zvýšeniu povedomia odbornej a laickej verejnosti o právach občanov so  zdravotným  postihnutím na rovnaké zaobchádzanie pri presadzovaní sa na otvorenom trhu práce, ako aj v oblasti podpory ich nezávislosti a samostatnosti.

Príklady v krátkych videách

Súčasťou projektu je séria desiatich krátkych videofilmov Zmena veľa znamená, predstavujúca príbehy ľudí, ktorým agentúry podporovaného zamestnávania pomohli nájsť a udržať si prácu a tým získať skúsenosti a zručnosti v integrovanom prostredí. Na produkcii a zverejňovaní videofilmov na internete spolupracuje Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. BratislavaNeziskovou organizáciou Voices.

V prvej časti nazvanej Baví ma pracovať v dobrom kolektíve predstavujeme príbeh Petra Janotku, ktorý sa narodil s ľahkým zdravotným postihnutím. Napriek pochybnostiam lekárov a pedagógov Petrovi rodičia neprestali presviedčať okolie o jeho schopnostiach. So zdravými rovesníkmi úspešne ukončil strednú školu a momentálne aj s pomocou APZ n.o. BA pracuje v bratislavskej reštaurácii.

Druhá zverejnená časť Pracujem v chránenej dielni hovorí o tom, ako Chránená dielňa v Dome svitania v Jakubove zmenila život zdravotne postihnutej Moniky Hladíkovej. Vďaka sociálnemu poradenstvu a práci v dielni montáže a balenia nadobudla pracovné zručnosti a návyky, zlepšila svoje komunikačné schopnosti a získala zdravé sebavedomie. Učí sa dokonca pracovať na počítači a trénuje starostlivosť o domácnosť.

Odborný seminár

V záujme zvyšovania informovanosti o tejto téme zorganizovala APZ n.o. BA 5. marca 2009 v hoteli Crown Plaza v Bratislave odborný seminár. Jeho cieľom bolo informovať pracovníkov Domovov sociálnych služieb (DSS), zamestnancov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, rodičov a zamestnávateľov o možnosti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na voľnom trhu práce a v chránených dielňach, o možnostiach pracovného uplatnenia ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v DSS a o spôsoboch, ktorými riešia nezamestnanosť znevýhodnených skupín iné krajiny v Európe. Na seminári boli prezentované aj prvé dve videá zo série Príkladov dobrej praxe. V období od marca do júna 2009 APZ n.o. BA  zorganizuje v rámci projektu osem regionálnych workshopov s cieľom spájať ľudí, ktorí chcú pomôcť obyvateľom DSS žiť dôstojne, aktívne a zmysluplne aj pomocou pracovného začlenenia.

Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií je k dispozícii na www.apzba.skwww.supz.sk.

Kontakt

Viera Záhorcová, riaditeľka, APZ n.o. BA, zahorcova@changenet.sk

Nehlasované